Ga naar de inhoud

Een zorgzame stad

Goede zorg is een mensenrecht en moet daarom beschikbaar zijn voor iedereen. In de huidige praktijk is dit niet het geval. Marktwerking in de zorg heeft van zorgverlening een verdienmodel gemaakt en van de patiënt een product. De afgelopen tientallen jaren hebben we de bureaucratie enorm toe zien nemen, omdat iedere (be)handeling tot in de details omschreven en verantwoord moet worden voor de zorgverzekeraar. Marktwerking en bureaucratie hebben gezorgd voor een groeiende tweedeling in de zorg, waarbij de mensen met chronische ziektes of beperkingen en lage inkomens aan het kortste eind trekken.

Zorg moet er zijn voor iedereen die dat nodig heeft en mag nooit afhankelijk zijn van de dikte van je portemonnee. Wij willen dat de gemeente de verantwoordelijkheid neemt om de groeiende tweedeling in de zorg te bestrijden. Wij staan voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Wij laten niemand vallen. Wij organiseren de zorg op buurtniveau, dicht bij de mensen en zonder bureaucratie. Alle Utrechters krijgen toegang tot een gezondheidscentrum in de buurt en we brengen de wijkverpleegkundige terug.

Weg met marktwerking

Er komt een einde aan de marktwerking in de zorg. Zorgtaken en welzijnswerk worden niet meer aanbesteed. Er worden convenanten gesloten met zorgaanbieders, waarin de best mogelijke zorg en hulp voor een langere tijd wordt geregeld. Hierbij maken kleine aanbieders evenveel kans als grote. We betalen eerlijke tarieven voor de thuiszorg, die kleinschaliger georganiseerd wordt.

Onder invloed van marktmechanismen is georganiseerde preventie aan de kant geschoven. Een einde van marktwerking in de zorg betekent een sterke nadruk op preventieve geneeskunde, met name op het gebied van beter en gezonder voedsel.

De gemeente sluit convenanten af met zorgverzekeraars om de thuiszorg (persoonlijke zorg, verpleging en begeleiding) te organiseren volgens het Buurtzorg-concept: zelfsturende, professionele teams die bepalen welke zorg nodig is. Ook de huishoudelijke zorg kan daarbij aansluiten.

COVID-19

COVID-19 heeft een grote invloed op het welzijn in onze stad. Ook in 2022 zullen dit virus en de gevolgen daarvan nog een rol spelen. Om ervoor te zorgen dat iedereen die dat wil volledig gevaccineerd wordt tegen het virus starten we een gerichte meertalige campagne vaccineren in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Voor iedereen zijn er via de gemeente gratis hulpmiddelen beschikbaar voor de dan geldende bestrijdingsmaatregelen. Daarnaast starten we een onderzoek naar de bredere gezondheidseffecten van corona, zoals vereenzaming, psychologische problemen en een slechtere fysieke gesteldheid, bijvoorbeeld door longproblemen of minder beweging.

Voor een duurzame oplossing uit de pandemie moeten we de patenten op vaccins breken. We streven er daarom naar deze af te schaffen.

Jeugdzorg

Kinderen die jeugdzorg nodig hebben, wachten gemiddeld ruim tien maanden voordat ze die krijgen. Toen de gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg ging dat gepaard met een fikse bezuiniging die tot een kaalslag heeft geleid. Sindsdien bestaan er wachtlijsten van maanden tot meer dan een jaar, waardoor kinderen en gezinnen te lang moeten wachten op hulp.

Jeugdzorgprofessionals hebben een te hoge werkdruk en hebben te maken met veel regels, baanonzekerheid en hoge lasten.

Wij pakken de staat van de jeugdzorg aan door het kind weer centraal te zetten. We organiseren de zorg dicht in de buurt, voorkomen dat instanties langs elkaar heen werken en we pakken de wachtlijsten aan. We willen meer gezinshuizen en pleeggezinnen. We zetten professionals en cliënten zoveel mogelijk zelf aan het roer in de jeugdzorg, zodat een zo effectief en liefdevol mogelijke jeugdhulp ontstaat. Daarnaast verminderen we de druk op jeugdzorg door het regelen van preventieve voorzieningen buiten de jeugdzorg.

Binnen onze regio moeten we ernaar streven gesloten jeugdzorg op korte termijn uit te faseren en voor jongeren met problemen menswaardiger alternatieven zoeken.

Zorg in de buurt

We zorgen ervoor dat het buurtteam breder toegankelijk wordt, in ieder geval ook voor ‘sleutelfiguren’ en duurzame bewonersinitiatieven of -organisaties die zich met zorg en welzijn in de wijk bezighouden. De buurtteams worden ondergebracht in een onafhankelijke (gemeentelijke) stichting, waar alle werknemers bij in dienst zijn. Er komt een oproeppool van mensen die binnen de wijkteams werkzaam zijn. De wijkteams gaan beschikken over 0,7 tot 2 fte ggz-deskundigheid, afhankelijk van de wijk. Om zorgmijders en verwarde mensen goed te helpen wordt bemoeizorg ingezet.

We behouden plekken voor dagopvang en dagbesteding voor dementerende ouderen, verstandelijk gehandicapten en mensen met een psychiatrische ziekte. Deze groepen verdienen professionele, op hun situatie toegespitste hulp en zorg.

Ouder worden in het zorgbuurthuis

Zorgbuurthuizen zijn een plek waar je oud kunt worden, in je eigen vertrouwde buurt. Waar je samen kunt wonen met je partner, ook als de een zorg nodig heeft en de ander niet. Met vers eten en vaste, bekende gezichten. Zonder de lange gangen van het oude verzorgingshuis, maar kleinschalig, zoals thuis. Wij willen dat deze zorgbuurthuizen er komen in Utrecht. We gaan het sluiten van verzorgingshuizen tegen.

Goede tandzorg voor ieder kind

Landelijk gaat één op de vijf kinderen niet voor controle naar de tandarts; in Overvecht is dit één op de drie. Wij vinden dat onverteerbaar. Een goed gebit is een belangrijk onderdeel van een goede gezondheid en dat begint bij goede tandartszorg voor de jeugd: preventie van tandproblemen is belangrijk vanaf de eerste tand. Daarom komt er goede en langdurig voortgezette voorlichting aan kinderen en verzorgers door tandartsen of mondhygiënisten op consultatiebureaus, scholen en tandartspraktijken. Daarnaast regelt de gemeente gratis vervoer naar de tandartspraktijk met schoolbusjes en/of een mobiele tandartspraktijk of schooltandarts.

Mantelzorg

Het landelijke beleid zet sterk in op mantelzorg. Om mantelzorgers te belonen en financieel te ondersteunen zijn er slechts beperkte mogelijkheden via het persoonsgebonden budget. Dit bereikt echter te weinig mensen is en is een te lage waardering voor de zware taak van mantelzorg. De gemeente zorgt daarom voor een mantelzorgtoeslag. Het kortingstarief voor parkeren door mantelzorgers wordt (zo mogelijk) omgezet in een gratis vergunning. Mantelzorgers worden betrokken bij gemeentelijk beleid op het gebied van zorg. Respijtzorg voor overbelaste mantelzorgers wordt uitgebreid.

WMO

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) kampt met een groot gebrek aan maatwerk voor de cliënten die hiermee te maken hebben. In het ambtenarenapparaat van de gemeente is lang niet altijd de juiste kennis aanwezig om iemand goed te kunnen helpen. Of iemand zorg nodig heeft, welke zorg en hoeveel moet vastgesteld worden door mensen die er het meeste verstand van hebben. Een indicatie kan dus prima door de wijkverpleegkundigen, in samenwerking met de huisarts, gesteld worden. Daarnaast werken we aan een verbetering van kennis bij ambtenaren en aan het meer en beter inzetten van ervaringsdeskundigheid.

De WMO Cliëntenraad is van groot belang om het perspectief van WMO-cliënten en belangenorganisaties mee te nemen in het maken en evalueren van beleid. Om ervoor te zorgen dat het systeem beter voor de doelgroep gaat werken wordt de positie van de WMO Cliëntenraad verstevigd en hun zichtbaarheid vergroot. De ondersteuning van de WMO Cliëntenraad wordt uitgebreid. Vanuit de gemeente wordt beter gecommuniceerd dat de WMO Cliëntenraad er is. Zo wordt gewerkt aan een beter bereik van de raad.

We zetten een gemeentelijk klachtenmeldpunt op voor klachten en misstanden in de WMO-zorg die te maken hebben met de levering en reparatie van hulpmiddelen. Zo pikken we klachten beter op en kunnen we structurele misstanden beter aanpakken.