Ga naar de inhoud

Openbare orde en veiligheid

Alle mensen in Utrecht hebben recht op veiligheid. Wij willen een gevarieerde aanpak: een betere inzet van politie, justitie en hulpverlening in de wijk, een verbetering van het leefklimaat en de samenhang in de wijken, effectieve misdaadpreventie, waaronder een aanpak van ondermijnende criminaliteit, en een progressief drugsbeleid.

Buurtveiligheid

De buurt wordt weer de hoeksteen van het veiligheidswezen. In een optimale situatie kennen en vertrouwen de buurt en wijkagent elkaar wederzijds. Dit is nu meestal niet het geval. De overheid lijkt onwillig of onmachtig om garant te staan voor een adequate financiering van de publieke sector. We zorgen daarom in Utrecht voor een effectieve, wijkgerichte aanpak.

Dat begint met wijkverbetering: een gezellige buurt is een veilige buurt. Verwaarlozing creëert onveiligheid. Als de rotzooi op straat ligt, de verlichting niet werkt en de ramen van het portiek in scherven liggen, wordt daarmee de toon gezet voor hoe mensen daar samenleven. Andersom: in een buurt waar mensen graag buitenkomen, hun buren kennen en waar wijkagenten en buurtwerkers de mensen kennen, daar heeft criminaliteit minder kans.

De politie wordt op straat en online benaderbaar voor mensen. Met kleine buurtposten in elke hoek van de stad heeft iedere wijkagent een basis middenin zijn werkterrein en is er een laagdrempelige plaats voor bewoners om langs te komen voor aangiftes, tips of vragen.

We zorgen dat bewoners van een straat verzoeken in kunnen dienen voor veiligheidsmaatregelen in de buurt. Denk aan verkeersdrempels, verlichting en dergelijke. Er komen buurtbudgetten beschikbaar om deze verzoeken snel in te willigen.

Intensiveer de zorg en aanpak voor verwarde personen

Politieoptreden is niet altijd de beste uitkomst voor een kritieke situatie. Veel vaker kan de-escalerend worden opgetreden of is het beter op zijn plaats om een maatschappelijk zorgwerker op een situatie af te sturen dan een politieagent. Waar politie nodig is, stimuleren we samenwerking van politie en ggz in teamverband.

Om multi-problemen, waaronder ‘verwarde personen’, slagvaardig te kunnen aanpakken en mensen actief op te zoeken, worden weer vormen van casusoverleg georganiseerd tussen wijkteams, woningcorporaties, politie en ggz. Hierdoor ontstaan ook korte lijnen om elkaar tussendoor direct te kunnen inschakelen, zoals mogelijk was in de vroegere lokale zorgnetwerken. Belangrijk hierbij is dat de nadruk op zorg ligt, zonder veiligheid uit het oog te verliezen.

Nadruk op preventie

We zetten in op het voorkomen van misdaad in plaats van ingrijpen achteraf. In haar veiligheidsbeleid geeft de gemeente prioriteit aan bijvoorbeeld de bestrijding van geweld achter de voordeur, waaronder ouderenmishandeling, huiselijk geweld en kindermishandeling. Een dergelijk preventieprogramma kan alleen effectief zijn als er een goede samenwerking bestaat tussen slachtoffers, zorg, handhaving en onderwijs.

Als preventie niet effectief is en veiligheidsmaatregelen moeten worden ingezet, mogen deze zich niet richten op de onschuldige burger. Een samenscholingsverbod gericht op veelplegers kan bijvoorbeeld wel effectief zijn, net als straatverboden of weekendstraffen voor veroordeelde relschoppers.

De ervaring leert dat camera’s soms een bescheiden bijdrage kunnen leveren aan de opsporing van daders. Het daarmee voorkómen van criminaliteit is echter gering. Het heeft daarom weinig zin om de hele stad met camera’s vol te hangen.

Nooit privatisering van veiligheid

Als het op openbare orde aankomt is de term ‘publiek-private samenwerking’ in de mode. Dit betekent dat de verzorgingsstaat, waarin de overheid alles regelt, op de achtergrond raakt en het bedrijfsleven in grotere mate verantwoordelijk is. Wij verzetten ons hevig tegen het idee dat het kapitaal medeverantwoordelijk zou (moeten) zijn voor de openbare orde en veiligheid.

Zedenzaken

Vijfhonderd verkrachtings- en aanrandingszaken liggen op de plank bij de politie Midden-Nederland. We verlenen aan deze zaken prioriteit. We versterken het ‘team zeden’ tijdelijk fors tot deze achterstand is weggewerkt.

Drugs

De beste manier om overlast en criminaliteit rond drugs te bestrijden en om handhaving te ontlasten is door bepaalde drugs te legaliseren. Op deze manier nemen we drugscriminaliteit wind uit de zeilen. Te lang heeft de politiek vastgehouden aan een dogmatische bestrijding van bijna alle soorten drugs en een tweeslachtig gedoogbeleid voor cannabis.

We decriminaliseren kleinschalige kweek van cannabis in Utrecht. Voor kleinschalig medicinaal of recreatief gebruik is een bezoek aan coffeeshops dan niet eens meer nodig. Coffeeshops die geen overlast veroorzaken blijven open. Het aantal coffeeshops in de binnenstad blijft wel gemaximeerd. Utrecht wordt de eerste grote gemeente die meedoet aan het landelijke ‘wietexperiment’. In de gemeentes die deelnemen aan dit experiment is de wietteelt volledig gereguleerd.

De gemeente Utrecht gaat vooroplopen in een progressief drugsbeleid. Dat betekent dat we een proef starten voor legale, maar streng gereguleerde productie en verkoop van xtc. De gemeente lobbyt bij het Rijk voor legalisering van softdrugs en xtc.

Om kinderen een gezonde en veilige speel- en zwemomgeving te bieden worden de speeltuinen, zwembaden en kinderboerderijen in de gemeente rookvrij.

Vuurwerk

In plaats van het zelf afsteken van vuurwerk pleiten we voor professionele vuurwerk-, licht-, en/of lasershows in meerdere plekken in de stad. Deze voorstellingen worden door de gemeente gefinancierd. Op voorwaarde dat dergelijke alternatieven voor iedere Utrechter toegankelijk zijn pleiten we voor een vuurwerkverbod in de gemeente. De gemeente zoekt nadrukkelijk samenwerking in de regio om dit in goede banen te leiden.

Klassejustitie

Het is schandalig dat iemand in de bijstand die een tas boodschappen cadeau krijgt, wordt aangemerkt als fraudeur. We stoppen met deze heksenjacht op zogenaamde bijstands-, uitkerings- en toeslagenfraudeurs. Deze energie en middelen kunnen we beter steken in armoedebestrijding. Dit heeft ook een veel groter positief effect op de veiligheid.

We willen in Nederland naar een situatie toe waarin boetes inkomensafhankelijk zijn, dus ook de door de gemeente uitgeschreven parkeerboetes, boetes voor huisvuilovertredingen en dergelijke. Op die manier is een boete ook een straf voor rijke Utrechters.