Ga naar de inhoud

Onderwijs

Onderwijs is de basis van de ontwikkeling. Daarom is het zeer belangrijk dat ieder kind onderwijs van goede kwaliteit krijgt. Te vaak zien we dat het speelveld niet gelijk is. De achtergrond van ouders is bijvoorbeeld van grote invloed op de schoolloopbaan van hun kinderen. De gemeente heeft de taak om het onderwijs in Utrecht te faciliteren. Wij stellen ons ten doel om ervoor te zorgen dat geen enkel kind achterblijft.

Ongelijkheid in het onderwijs

Onderwijs is een basisrecht; het vormt de basis van de menselijke ontwikkeling. Daarom is het zo schrijnend dat we nog te veel ongelijkheid in het onderwijs zien. Er komt meer aandacht voor ongelijkheid in schooladviezen en de doorstroom naar vervolgopleidingen.

We verzetten ons tegen afscheiding en tegen ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen. Plaatsing wordt gebaseerd op de voorkeur van de ouders, de afstand tussen de school en thuis, en de verdeling van leerlingen met en zonder taal- of leerachterstand. De gemeente maakt afspraken met de scholen over een eerlijke verdeling van leerlingen met een achterstand. Scholen die daar niet aan meedoen krijgen geen financiering meer van de gemeente.

We bestrijden stagediscriminatie actief door bijvoorbeeld anoniem solliciteren te verplichten. De gemeente en onderwijsinstellingen zijn er samen verantwoordelijk voor dat er voldoende stageplekken zijn.

Lerarentekort

Steeds vaker staan zogenaamde ‘zij-instromers’ voor de klas, alsof lesgeven geen vak is dat je hoeft te leren. We lossen het lerarentekort niet op door steeds weer lagere eisen te stellen aan onze onderwijzers. In plaats van de lat steeds lager te leggen, leiden we meer goede docenten op. De leraren in opleiding die in Utrecht studeren krijgen een vergoeding van de gemeente als zij bij een Utrechtse school stage lopen en starten met werken.

Leraren mogen ook gratis parkeren in de omgeving van de school.

Taal- en inburgeringsonderwijs

We laten taal- en inburgeringsonderwijs niet over aan de markt. Dit leidt aantoonbaar tot slechte resultaten. We maken onderwijs voor inburgeraars en andere nieuwkomers, zoals internationale studenten, een publieke voorziening. Taalbeheersing is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de maatschappij en de lokale democratie. De nieuwe Wet inburgering geeft de gemeente de kans om het inburgeringstraject voor statushouders op maat te maken. Hier maken we gebruik van door het taalonderwijs aan te laten sluiten op de belevingswereld van de nieuwkomer. Het huidige inburgeringsonderwijs is vooral gericht op het behalen van examens en niet op echte taalvaardigheden. Hierdoor beheersen mensen met het inburgeringsdiploma nog onvoldoende de Nederlandse taal. We verplichten daarom taalscholen praktijkgericht te werken en inburgeraars meer te laten spreken in de klas. Dit geldt ook voor het taalonderwijs aan vrijwillige inburgeraars zoals (arbeids-)migranten uit de EU en Turkije

Huisvesting

De huisvesting van het Utrechts onderwijs is een taak van de gemeente. Op dit moment is dat niet op orde. Het ‘spreadsheetmanagement’ heeft ook in het onderwijs zijn intrede gedaan. Het aantal vierkante meters per leerling is veel te klein geworden en er wordt te weinig rekening gehouden met de specifieke behoeftes van bepaalde soorten onderwijs. Kinderen in groep 1 en 2 hebben bijvoorbeeld ruimte nodig om te spelen.

Alle soorten onderwijs – van vmbo tot vwo – krijgen geschikte faciliteiten voor hun opleiding; hierin moet geen onderscheid gemaakt worden.

We moedigen meervoudig gebruik van het schoolgebouw aan, zodat ook sportclubs, buurtverenigingen en dergelijke geïnteresseerden er een plek kunnen vinden. De gemeente bewaakt het overzicht en heeft een coördinerende rol hierin.

Leerlingenvervoer

Door uniforme regels sluiten de wensen van de praktijk niet altijd aan op de papieren werkelijkheid. De minimale afstand tussen school en thuis die soms gesteld wordt om gebruik te kunnen maken van het leerlingenvervoer is daar een voorbeeld van. Soms is er een goede school in de buurt, maar heeft de leerling toch vervoer nodig vanwege een beperking of de gezinssituatie.

De gemeente draagt zorg voor leerlingenvervoer en past maatwerk toe. De grote bezuiniging op leerlingenvervoer die eerder is doorgevoerd, wordt teruggedraaid.

Schoolzwemmen

Het is een kwestie van veiligheid dat iedereen in Nederland leert zwemmen. We maken daarom schoolzwemmen verplicht en gratis voor ieder kind.

Democratisch onderwijs

Medezeggenschapsraden van onderwijsinstellingen worden betrokken bij overleggen waar ook de gemeente aan tafel zit.

Hogeronderwijsinstellingen die geen verplichte organen voor interne democratie hebben, zoals studentenraden, krijgen geen financiële steun van de gemeente.

Voor de lange termijn

Landelijk pleiten we ervoor dat kinderopvang weer een publieke voorziening wordt. Sinds de invoering van de marktwerking grepen investeerders hun kans. Zij kochten de kinderopvangvoorzieningen met maar één doel: winst maken. Dit is ten koste gegaan van de kwaliteit. Wij willen dit soort investeerders weren uit de kinderopvang.

Gezinnen hebben een recht op gratis kinderopvang. Zo krijgt elk kind de mogelijkheid om in de opvang spelenderwijs te leren en zichzelf in een groep te ontwikkelen.

Uiteindelijk moeten we naar een onderwijssysteem toe, waarin we niet zo vroeg selecteren naar vmbo/havo/vwo, maar waarin kinderen langer samen onderwijs krijgen.

We introduceren toegepast onderwijs voor alle kinderen, jongeren, en studenten. Op die manier houden we rekening met de menselijke diversiteit van het brein en gaan we actief segregatie tegen.

We streven er ook naar het verouderde, verzuilde systeem af te schaffen; dit past niet meer bij deze tijd. In plaats van scholen op basis van religieuze overtuiging zorgt de overheid uiteindelijk voor lessen in een brede levensbeschouwelijke vorming, waarin naast de grote religies ook aandacht is voor atheïsme, socialisme en andere stromingen.