Ga naar de inhoud

Natuur & milieu

Utrecht is een mooie, groene stad. Utrecht moet dit ook blijven en nog groener worden. De overgang naar duurzame energie is een zaak die iedereen aangaat en de gemeente heeft hierin dan ook een voortrekkersrol. De gemeente draagt zorg voor de flora en fauna en moet dus ook een beleid hebben dat het beste voor mens en dier voorstaat. Het huidige klimaatbeleid faalt en is onrechtvaardig, ook in de gemeenten. Wij staan voor klimaatrechtvaardigheid, waarbij de grote vervuilers worden aangepakt en groene initiatieven, hoe klein of groot ook, worden ondersteund door de gemeente.

Energiezuinige huizen & gastransitie

De beste manier om energie te besparen is nog altijd door die niet te gebruiken. Daarom komt er veel meer inzet op isolatie van woningen. Dat schept werk, scheelt uitstoot en is goed voor de portemonnee van de bewoners. De gemeente neemt het voortouw in het energiezuiniger maken van huizen. De gastransitie gaat niet ten koste van de arme huishoudens, maar iedereen in Utrecht krijgt een mogelijkheid om kostenneutraal hun energieaansluiting te moderniseren. 

Ook moeten er groene en duurzame eisen komen voor nieuwbouwwoningen. Deze moeten zo groen en duurzaam mogelijk zijn. Denk aan bijvoorbeeld het verplichten van isolatie van alle toekomstige nieuwbouw.

Een klimaatbewuste stad

We maken plannen voor klimaataanpassingen in de stad, vooral voor wateroverlast en hitte. We zorgen ook voor klimaatonderwijs op Utrechtse scholen.

Reclame van fossiele producten wordt verboden.

We beschermen en bevorderen de biodiversiteit in de stad door gebruik te maken van inheemse boom- en plantensoorten. We stimuleren ook een natuurlijke levenscyclus van groen en bomen, waarbij holle en dode bomen zo veel mogelijk worden gehandhaafd als leefruimte voor soorten die daarvan afhankelijk zijn.

Lichtvervuiling, waar mensen, dieren en planten last van kunnen ondervinden, wordt geminimaliseerd.

Amelisweerd

We verzetten ons met hand en tand tegen de verbreding van de A27. Het plan om extra rijbanen aan te leggen is een duur prestigeproject dat desastreuze gevolgen heeft voor de natuur en de luchtkwaliteit.

Op alle Utrechtse landgoederen (Amelisweerd, Rhijnauwen en Haarzuilens) zetten we ons in voor het terugdringen van de auto en voor duurzame landbouwactiviteiten in het gebied.

Groene gebieden

Groen in de stad bevordert de gezondheid, leefbaarheid en luchtkwaliteit. Daarvoor is goed beheer van parken noodzakelijk.

We onteigenen het landgoed om alle natuurgebieden vrij toegankelijk en publiek bestuurd te maken. 

Bij bouwprojecten zetten we in op voldoende nieuw groen, bijvoorbeeld in het stationsgebied. We bouwen niet langer groene ruimte vol om een gat op de begroting te dichten. We handhaven strikt de bestaande herplantingsplicht na bomenkap voor bouwprojecten.

In het streven naar een compacte stad worden opvallend vaak plannen gemaakt om delen van de stad verder dicht te bouwen die al ver onder de groennorm zitten, zoals Ondiep. Wij willen voor de wijken onder de groennorm een stop op verdere ‘verstening’ en maakt per buurt met de bewoners plannen om de groene ruimte te vergroten.

Dierenwelzijn

We staan geen evenementen met levende dieren toe, zoals circussen, braderieën, levende kerststallen en Sinterklaas op een paard.

We bieden ruimhartig ondersteuning aan de dierenopvang en dierenambulances.

Groen- en oeverbeheer houden rekening met de leefomstandigheden van vogels, insecten, vissen en ongewervelden. Soms is niets doen het beste beheer.

We beschermen bedreigde dieren in de stad beter, zoals egels, vleermuizen en vlinders. Voor de met uitsterven bedreigde bijen en insecten wordt een apart plan van aanpak gemaakt: zij zorgen tenslotte goeddeels voor de instandhouding van het groen.
Overlastgevende dieren, vogels en insecten bestrijden we op een diervriendelijke manier. Doden heeft geen zin, omdat de populatie zich snel weer aanvult. We lichten Utrechters beter voor over preventieve maatregelen tegen overlast.