Ga naar de inhoud

Democratie en zeggenschap

Democratie is in onze huidige maatschappij vooral democratie van en vóór een kleine minderheid. Hoewel we in Nederland verschillende rechten hebben gewonnen, zoals het algemeen kiesrecht en het demonstratierecht, heeft de gemiddelde persoon maar weinig te zeggen.

Veel macht is geconcentreerd in het bedrijfsleven en zeggenschap van verkozen organen wordt steeds meer uitgehold. Politici gaan losjes om met hun mandaat en hebben er nauwelijks problemen mee de principes of programma’s waar zij op verkozen zijn na de verkiezingen te verloochenen. Het wantrouwen dat mensen hebben in de politiek is dan ook volledig terecht. Democratie moet meer zijn dan eens in de paar jaar te mogen stemmen. Niet een kleine politieke en economische elite, maar de Utrechters zelf moeten de zeggenschap over hun stad, hun werk en hun leven krijgen.

Open bestuur

De gemeente hult zich in geheimzinnigheid, achterkamertjespolitiek, bureaucratische regels, geheimhouding van stukken en onbegrijpelijke ambtelijke taal. Hierdoor wordt het voor gewone Utrechters en journalisten volstrekt onduidelijk en niet na te gaan wat er door de gemeente is besloten.

Voor een democratische gemeente hebben wij openheid nodig. Daarom worden alle gemeentelijke stukken en vergaderingen openbaar. Ook openbaren wij de stukken van aanstellingen van burgemeesters. Bij uitzonderingen onderbouwt het college waarom stukken niet openbaar mogen zijn. Uitzonderingen worden enkel gemaakt in uiterste gevallen, zoals bij aanbestedingen, en zijn altijd tijdelijk. Alle gemeentelijke informatie moet ook op papier beschikbaar zijn voor mensen die niet digitaal vaardig zijn.

Inspraak

Bewoners verdienen meer invloed op besluiten die hun stad aangaan. Te vaak wordt er óver mensen en hun buurt besloten. Ons uitgangspunt is dat Utrechters van het eerste idee tot het laatste besluit volwaardig mee mogen praten en meebeslissen. We breken rigoureus met de arrogante bestuurscultuur van inspraakavonden waar niet naar de bewoners wordt geluisterd en plannen die zonder draagvlak worden uitgevoerd.

Vanaf nu worden bij ruimtelijke ontwikkelingen de plannen samen met omwonenden gemaakt. Nog voordat de eerste schets er is gaan ambtenaren, projectontwikkelaars en bewoners om tafel. Als er geen draagvlak is onder de bewoners, gaan de plannen niet door. Hetzelfde geldt voor zogeheten ‘visiedocumenten’, zoals een woonvisie, een wijkaanpak (‘Samen voor Overvecht’) of een ruimtelijke strategie.

De wijkplatforms die in de plaats gekomen zijn van de wijkraden zijn vaak ondoorzichtig georganiseerd en een bliksemafleider voor inspraak waar het college niks mee doet. Deze organen kunnen een luis in de pels zijn voor de gemeente, maar moeten niet verworden tot hobbyclubs zonder mandaat. Het nut en kracht van de wijkplatforms staat en valt bij wie er in zitten. Om te beginnen stimuleren we dat wijkplatforms actiever aan de slag gaan met het betrekken van de buurt bij inspraak, bijvoorbeeld door brede aankondigingen in de buurt.

Burgemeesterschap

Het burgemeesterschap is in strijd met de democratie. Zoveel macht, aanzien en legitimiteit geconcentreerd in één persoon is schadelijk voor onze lokale democratie.

Daarom streven wij naar het afschaffen van het burgemeesterschap en het onderbrengen van deze taken bij de gemeenteraad en het college van wethouders. Zolang afschaffing niet nog niet gelukt is, maken we burgemeesters verkiesbaar.

Demonstratierecht

De laatste jaren zien wij een steeds groter wordende inperking van het demonstratierecht in Utrecht. Organisatoren krijgen onwerkbare regels opgelegd. Demonstraties mochten maar een beperkt aantal bezoekers hebben of werden belemmerd door onnodig politieoptreden. Hierbij werd meer dan eens het coronavirus als excuus gebruikt om het recht op demonstreren te beperken. Het pesten van demonstranten door burgemeester en politie moet stoppen. Demonstreren en vrijheid van meningsuiting zijn grondrechten.

Wij ondersteunen het houden van demonstraties, ook in de binnenstad als het verkeer hiervoor moet wijken.

Klokkenluiders

Ambtenaren die misstanden melden beschermen we tegen pesterijen, intimidatie en ontslag.

Bestuurders die de gemeenteraad willens en wetens foutief inlichten komen op een zwarte lijst en worden waar mogelijk strafrechtelijk vervolgd.

We bestrijden corruptie en vriendjespolitiek met alle mogelijke middelen.

Politieke partijen

Politieke partijen moeten transparant, openbaar en te controleren zijn. Daarom geven partijen volledige openheid over donaties die zij ontvangen. Om belangenverstrengeling te voorkomen verbieden we sponsoring door commerciële belanghebbenden.

Partijen zouden zoveel mogelijk financieel hun eigen broek moeten ophouden. We verlagen daarom de buitensporig hoge fractievergoeding. Wij nemen het voortouw als onafhankelijke partij door onze solidariteitsregeling, waarbij onze raadsleden een groot deel van hun raadsvergoeding afstaan en investeren in de partij. Hierdoor kunnen wij onafhankelijk zijn van commerciële belangen. Het gemeenteraadswerk moet gaan over vertegenwoordiging van de inwoners en niet om baantjes jagen en hoge vergoedingen.